Reference: APP/N6845/A/16/3146073


Appellant/Applicant
Egnedol Wales Limited
Agent
Site Address
Land at Blackbridge and Waterston/Tir ger Blackbridge a Waterston
Milford Haven/Aberdaugleddau
Pembrokeshire/Sir Benfro
Case Details Dates
Case Type Planning Appeal (A) Start Date 22 Dec 2016
Local Planning Authority Pembrokeshire County Council Questionnaire due N/A
Case Summary
**Development of National Significance - Datblygiad o Arwyddocad Cenedlaethol** The proposed development includes the construction of a 49.9 MW Sustainable Energy facility utilising Biomass and Biomass recovered from WDF as feedstock. The feedstock will be broken down by a pyrolysis process into a synthetic gas and cleaned to a standard comparable to natural gas. The syn-gas will then be fed into gas engines to generate electricity for export to the National Grid. Low grade heat from the Energy Facility will be captured and used to promote the development of and reduce costs of operation of downstream industries. These will include aquaculture facilities comprising Fish and Prawn farms, algae production units, algae water treatment units, cheese production unit and greenhouses. Additional on-site facilities will include also include a packaging facility, Research and Development Facilities and a facility for the advanced conversion of carbon to aviation fuel. ----- Mae’r datblygiad â gynigir yn cynnwys adeiladu cyfleuster ynni cynaliadwy 49.9 MW sy’n defnyddio biomas a biomas sy’n isgynnyrch a adenillir o danwydd yn deillio o wastraff fel defnydd crai. Bydd y defnydd crai yn cael ei dorri i lawr gan broses pyrolysis i greu nwy synthetig a gaiff ei lanhau i safon tebyg i nwy naturiol. Bydd y nwy synthetig hwn yn porthi peiriannau nwy er mwyn cynhyrchu trydan ar gyfer allforio i’r Grid Cenedlaethol. Bydd gwres o radd isel o’r cyfleuster ynni yn cael ei ddal a’i ddefnyddio i hyrwyddo datblygiad a lleihau costau gweithredu diwydiannau derbyn. Bydd y rhain yn cynnwys cyfleusterau dyframaethu gan gynnwys ffermydd pysgod a chorgimwch, unedau cynhyrchu algâu, unedau trin dŵr ag algâu, uned cynhyrchu caws a thai gwydr. Yn ogystal, bydd cyfleusterau ychwanegol ar y safle’n cynnwys cyfleuster pecynnu, cyfleusterau ymchwil a datblygu a chyfleuster ar gyfer uwch-drosi carbon i fod yn danwydd awyrennau.
Statement(s) due 14 Mar 2017
Case Officer Interested Party Comments due 02 Feb 2017
Procedure Hearing Appellant/LPA Final Comments due N/A
Status Complete: Decision issued Inquiry Evidence due N/A
Decision and Outcome Dismissed
Inspector's Addendum Report.pdf
Egnedol Wales Limited - Welsh Ministers decision letter.pdf
Inspector's Report.pdf
Event Date 29 Mar 2017
Case Link Status Not Linked Decision Date 27 Jun 2018
Linked Cases 0